Zgodnie z prawem rzeczoznawca majątkowy jest jedynym podmiotem uprawnionym do szacowania wartości nieruchomości i wyrażania opinii o niej w formie operatów szacunkowych. Interdyscyplinarny charakter pracy rzeczoznawcy majątkowego, konieczność posiadania wysokich kwalifikacji i ponoszenia szerokiej odpowiedzialności za czynności zawodowe oraz status zawodu zaufania publicznego sprawiają, że jest to zawód licencjonowany, a uprawnienia nadawane są przez ministra właściwego do spraw budownictwa. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, który stanowi dokument urzędowy. Operat szacunkowy zawiera charakterystykę wycenianej nieruchomości, opisuje jej stan prawny oraz techniczno-użytkowy, a także zawiera informacje niezbędne dla ustalenia sposobu postępowania i opis poszczególnych etapów wyceny. Cel wyceny:
– na potrzeby zabezpieczenia kredytów bankowych,
– do spraw sądowych (majątkowych, spadkowych),
– do ustalenia ceny sprzedaży,
– do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
– na potrzeby egzekucji,
– na potrzeby ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (służebność).