Zgodnie z prawem rzeczoznawca majątkowy jest jedynym podmiotem uprawnionym do szacowania wartości nieruchomości i wyrażania opinii o niej w formie operatów szacunkowych. Interdyscyplinarny charakter pracy rzeczoznawcy majątkowego, konieczność posiadania wysokich kwalifikacji i ponoszenia szerokiej odpowiedzialności za czynności zawodowe oraz status zawodu zaufania publicznego sprawiają, że jest to zawód licencjonowany, a uprawnienia nadawane są przez ministra właściwego do spraw budownictwa. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, który stanowi dokument urzędowy. Operat szacunkowy zawiera charakterystykę wycenianej nieruchomości, opisuje jej stan prawny oraz techniczno-użytkowy, a także zawiera informacje niezbędne dla ustalenia sposobu postępowania i opis poszczególnych etapów wyceny. Teraz w Czechowicach-Dziedzicach!

Oferuję usługi w zakresie wyceny:
– nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy)
– nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
– nieruchomości komercyjnych( biur, magazynów, centrów handlowych)
– budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, zabytków)
– nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych
– ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, itp.)
– prawa użytkowania wieczystego i inne.

Wyceny realizuję dla różnych celów i potrzeb, między innymi
– kupno/sprzedaż,
– odszkodowanie,
– opłaty adiacenckie,
– renta planistyczna,
– użytkowanie wieczyste – wykup na własność, aktualizacja opłat rocznych, ustanawianie służebności i inne